Diplomové práce vzor – úvod i závěr

Co je to diplomová práce?

Diplomová práce ověřuje znalosti a dovednosti studenta, které získal v období stráveném na vysoké škole. Tento dokument prokazuje schopnosti nasbírané během vědecké a odborné praxe. Rozsah diplomové práce si škola určuje sama, obvykle to je kolem 40 až 60 normovaných stran. Téma diplomové práce si student může vybrat z předem zadaných témat, nebo si může vymyslet vlastní, které následně schválí garant oboru. Student může svou diplomovou práci vytvářet ve firmě, ve které vykonává praxi.

Jak má vypadat diplomová práce?

Když máme vybraného konzultanta a téma naší diplomové práce, začneme se zpracováním tématu. První strana diplomové práce je titulní, kde se v hlavičce stránky uvádí název školy, fakulty a katedry popřípadě se vkládá také logo fakulty, či univerzity. Ve středu stany se uvede název práce a pod ním jméno toho kdo vypracovat práci a vedoucího práce. Na spodní straně listu se uvádí datum zadání a odevzdání práce.

Další strana diplomové práce obsahuje zadání práce, které vytvořila univerzita. Tato strana opět obsahuje hlavičku s názvem školy a fakulty, dále jméno autora práce, identifikační číslo studenta, studijní program, obor a celý název práce. V zadání také nalezneme požadavky na rozsah práce, vypracování, datum zadání a odevzdání práce. Při zpracování zadání práce je nezbytně nutné si zadání nakopírovat, nechat orazit a podepsat děkanem fakulty každé zadání výtisku práce, protože škola požaduje dva výtisky diplomové práce a jeden výtisk si většinou chce ponechat student.

Třetí část diplomové práce se věnuje prohlášení studenta o autorství. Touto částí student prohlašuje, že práci vykonával sám a převzaté informace řádně uvedl v seznamu použité literatury. Prohlášení student opatří podpisem. Jestliže student užíval podklady některého podniku, je nutné napsat prohlášení zástupce spolupracující právnické, nebo fyzické osoby. Toto prohlášení se uvádí buď na stejné straně jako je prohlášení o autorství, nebo může být na další straně. Právnická, nebo fyzická osoba, která zastupuje uvedený podnik, musí napsat souhlas se zveřejněním citlivých dat. Souhlas se zveřejněním může mít omezený přístup k datům. Další možnost je, že údaje nemohou být zveřejněny, poté se konkrétní část řeší, jako neveřejná část diplomové práce. Pokyny pro neveřejnou část práce zadá vedoucí diplomové práce.

Další strana může být věnována poděkování. V této části se nejčastěji zmiňují osoby, které dle studenta nejvíce pomohly v tvorbě diplomové práce. Nejčastěji se uvádí vedoucí diplomové práce, ale také i další osoby, kteří nám přispěli cennými radami jak diplomovou práci vytvořit a jak postupovat.

Další samostatná stránka náleží abstraktu neboli anotaci práce a klíčová slova diplomové práce. Abstrakt je odstavec, kde je shrnuto o čem naše diplomová práce pojednává. Další částí této strany jsou klíčové slova, která vystihují téma naší diplomové práce. Klíčová slova a abstrakt se uvádí i v cizím jazyce, z pravidla anglickém.

Nezbytné je použít seznam zkratek. Je to výčet použitých zkratek, ke kterým píšeme jejich význam, aby čtenář naší diplomové práce věděl co, která zkratka znamená.

Po seznamu použitých zkratek, začneme psát obsah diplomové práce. V obsahu musí být všechny kapitoly a podkapitoly řádně očíslovány a označeny příslušnou stránkou. Obsah zahrnuje jen části, které následují za ním, nikoliv ty které byly uvedeny před obsahem (zadání, prohlášení, poděkování, anotace a klíčová slova). K obsahu nesmíme zapomenout přiložit seznam příloh, který je posledním bodem obsahu.

První část diplomové práce je úvod, ve kterém čtenáře seznámíme s uvedenou tématikou, odůvodníme výběr tématu a určíme cíl naší práce.

Následující část náleží samotnému textu diplomové práce. Struktura diplomové práce je určena již v obsahu, proto musíme tuto strukturu dodržet. Názvy kapitol a podkapitol očíslujeme dle desetinného třídění arabskými číslicemi a odlišíme velikostí písma. Každá kapitola musí začínat na nové straně, ale text diplomové práce bude pouze z jedné strany. Jednotlivé části práce uspořádáme v logickém sledu, tak aby čtenář věděl, jak na sebe jednotlivé části navazují. Rozsah jednotlivých kapitol, by měl odpovídat důležitosti řešené problematiky. Text by měl být doplněn grafickými informacemi, které nám přiblíží, o čem text pojednává. U obrázků, grafů, schémat, tabulek a podobných grafických informací se popis doplňuje pod tento prvek, který je zarovnaný na střed. U popisu grafických prvků nesmíme zapomenout zmínit zdroj. Matematické výpočty, musí být podrobné a uspořádány tak, aby odborník mohl jednoduše ověřit jejich správnost. Všechny vzorce a tvrzení přejaté z praxe, které nejsou odvozeny přímo v diplomové práci, musí být uvedeny v seznamu literatury. Dále literatura, ze které jsme čerpali informace, nebo jsme citovali, také musí být uvedena v seznamu použité literatury. Citace se dávají do uvozovek a na konec citace se uvede číslo ze seznamu literatury. V celé diplomové práci používáme zákonnou soustavu fyzikálních veličin (soustava SI jednotek).

Text diplomové práce ukončuje závěr, kde student popíše, jak dosáhl cílů, které si vytyčil v úvodu. Dále se zhodnotí praktický přínos a naznačí se podněty pro další zkoumání.

Po závěru následuje seznam použité literatury. Uvádí se v něm použité literární prameny jak knižní, tak webové formy. Seznam literatury se také píše na zvláštním listě dle normy ČSN ISO 690.

Následující strana obsahuje přílohy. Do části příloh se uvádí obrázky, schémata, výkresy a další grafické práce, které jsou rozsáhlé a nejsou zařazeny v textu diplomové práce. Následně napíšeme seznam příloh, který bude na samostatném listě. Číslování příloh bývá jiné, než u seznamu použité literatury. Uvádí se také popis přílohy u tištěné formy to je počet stran a formát a u elektronické formy přílohy se uvádí obsah CD/DVD.

Když máme zkontrolovanou celou diplomovou práci, necháme jí svázat pevnou vazbou. Barvu desek si můžeme vybrat sami, ale doporučují se černé desky. Formát textu na deskách diplomové práce by měl být podobný jako u titulního listu. U horního okraje na střed zarovnaný název školy a fakulty. Dále ve středu strany opět na střed zarovnaný nápis diplomová práce. U dolního okraje vlevo zarovnaný školní rok a vpravo zarovnané celé jméno autora práce.

Jak psát diplomovou práci?

Nejdůležitější a zároveň nejtěžší části diplomové práce je výběr tématu. Musíme si zvolit téma, které nám bude vyhovovat, bude souviset s naším oborem a bude zaměřené na specializaci, které bychom se chtěli v budoucnu věnovat. O tématu diplomové práce může rozhodovat už téma bakalářské práce, které stačí jen podrobněji rozebrat a analyzovat. Výběr tématu diplomové práce by se neměl nechat na poslední chvíli, protože čím méně máme času, tím chceme vymyslet něco jednoduššího a náhle zjistíme, že témata, které by nás zajímaly, už nám někdo vzal a zbylo jen to, co nás nezajímá, nebo nebaví. Vypracování diplomové práce není jednoduchou záležitostí, a kdybychom ji dělali ještě s nezájmem, tím by to bylo pro nás horší.

Výběr tématu má několik možností. Můžeme se podívat na seznám témat, které nabízejí katedry a včas si ho u zadavatele zamluvit. Také se tématy můžeme jen inspirovat a vytvořit téma jen s podobným principem. Samozřejmě můžeme vymyslet své jedinečné téma, ke kterému si vybereme konzultanta a dané téma s ním budeme konzultovat a následně když se shodneme na požadavcích, začneme pracovat. Na některých univerzitách musíme podat žádost o schválení vlastního tématu.

Další krok spočívá v hledání konzultanta naší diplomové práce, z pravidla si vybíráme pracovníka z naší katedry, nebo fakulty. Taky bychom se měli zaměřit na to, jaké předměty vyučuje, protože kdybychom si vybrali téma zaměřené na ekonomii, tak lektor se zaměřením na programování s námi bude těžko konzultovat o tomto tématu. Jako vedoucího práce si můžeme vybrat osobu z praxe, jsou to většinou pracovníci různých odborných ústavů, tento výběr mi přijde jako nejlepší, protože o praxi se lépe píše, než o teorii, jelikož když něco vidíme, jak funguje, dá se to lépe popsat. S konzultantem práce bychom měli udržovat pravidelný kontakt. Nejdůležitější setkání s naším konzultantem je hned to první, protože už za ním jdeme s návrhem tématu a on nám řekne, jak si představuje naši práci. Podle toho jak moc se liší naše myšlenka s myšlenkou konzultanta, upravíme zadání, abstrakt nebo pozměníme název tématu, aby se blížilo naší představě. Výhodné se domluvit si s vedoucím diplomové práce konzultaci každý týden, protože tohle nás donutí neodkládat vypracování práce. Když si určíme takový plán práce, bude se nám lépe pracovat, protože aspoň jednou za týden něco vytvoříme a neděláme vše na poslední chvíli. Tímto se také vyhneme vrácení práce, která se vedoucímu práce nezamlouvá a chce, abychom jí celou přepsali. Vedoucí naší diplomové práce hodnotí, jak jsme k vypracování přistupovali, proto je dobré projevovat, aspoň před ním, co největší zájem a nasazení pro vytvoření diplomové práce. Když tohle zvládneme společně s pravidelnými konzultacemi, nemusíme se bát toho, že bychom měli v posudku špatné hodnocení.

Posudek diplomky není jen papír, kde se píše, jak jsme postupovali během diplomové práce, ale je to důležitá odezva, která má vliv na hodnocení práce. Posudky za vyhotovenou práci dostaneme dva: jeden od svého vedoucího a druhý od oponenta. Oponent je osoba, kterou si většinou vybere vedoucí práce. Není těžké si domyslet, který z pracovníků katedry by to mohl být, protože většinou je to někdo kdo určenému tématu rozumí. Tak jako oponentem může být někdo z katedry, mlže to být i osoba z praxe. Posudek slovně ohodnotí naší práci, tím je shrnutí čím jsme se v tématu zabývali a jak jsme dosáhli předem určených cílů práce. Posudek také hodnotí strukturu práce, jestli je teoretická i praktické část vyvážená a obsáhlá, také se vyjadřují ke gramatickým a stylistickým chybám. Diplomová práce je jeden z prvních projektů, který si musíme obhájit a musíme ho umět ho prodat. Po vysoké škole si svou práci budeme muset obhajovat častěji a kolikrát to bude i náročnější než práce diplomová.

Na začátku tvorby diplomové práce, si rozvrhneme čas, do kdy má být jaká část hotova. Samozřejmě uvážíme časovou náročnosti praktické části, abychom měli dostatek času na výzkum a zhodnocení výsledků. Poté vyhledáme a shromáždíme odbornou literaturu a zjišťujeme informace o tématu naší práce. V další fázi si určíme cíl práce, po přečtení literatury, by nám mělo být jasné, o čem chceme psát. A začneme psát obsah, podle obsahu bude pro nás jednodušší navazovat na kapitoly a držet se chronologické posloupnosti práce. Každý zdroj literatury si zapíšeme. Co se týče webových odkazů, vždy si je zaznačíme ihned a zároveň napíšeme datum čerpání, protože dnes webová stránka může být funkční, ale při kontrole vedoucího práce, už stránka nemusí existovat. Každý zdroj, který chceme využít, prokonzultujeme s vedoucím práce, jelikož ten nejlépe ví, které zdroje jsou a nejsou vhodné.

Diplomová práce se vytváří v textovém editoru, jak tomu bylo i při tvoření bakalářské práce. Nejvíce preferovaná je Microsoft Word, ale když ho nevlastníme, dá se domluvit na jiném textovém editoru, nejčastěji to je Open Office. Když se podíváme na různé diplomové práce, formátově jsou si podobné. Musí se dodržet základní formát stran a to jsou normostrany. Je to tak proto, aby si student nemohl nahnat více stran velkým písmem, odsazení odstavců, nebo jiným typem řádkování. Proto se zavedly normostrany, podle kterých by mělo být 1 800 znaků na jedné straně. Při začátku psaní naší diplomové práce musíme v textovém editoru nadefinovat všechny atributy, abychom se drželi základních parametrů normostran. Na text diplomové práce použijeme patkové písmo, nejvhodnější je Times New Roman o velikosti 12 bodů. Naopak nejméně vhodné jsou netradiční bezpatková písma jako je Comic Sans a jiné. Použití takového fontu je nemorální a každý, kdo uvidí vaší diplomovou práci psanou tímto typem písma, si udělá o vás nepěkný obrázek a to samozřejmě nechceme. Když si naše univerzita na webové strany vyvěsí své požadavky na formát stran diplomové práce, je to pro nás výhrou. Nemusíme se zaobírat hledáním formátu normostran a ušetří nám to čas. Normostranou je nejčastěji považována strana, která má formát A4 o 30 řádcích a 60 úhozy. Tohoto formátu docílíme nastavením okrajů strany, když odsadíme horní a levý okraj o 3,5 cm, pravý o 2,5 cm a dolní o 4 cm. Okraje sice nikdo v tištěné formě kontrolovat nebude, ale vedoucí práce se může podívat na nastavení našeho textového editoru při konzultaci. Hlavní je, aby byl levý okraj širší než pravý z důvodu knižní vazby. Řádkování by mělo být nastaveno na 1,5 bodů. Text zarovnáváme do bloku. V zápatí stránky uvádíme číslování stránek, které zarovnáme na střed. Také používáme tzv. „pevné mezery“ kde při stisku CTRL+SHIFT+mezerník upevníme předložky a jiné krátké slova tak, aby krátké slovo bylo na novém řádku. Pevné mezery také použijeme při psaní názvů a dat ve formátu 1. 1. 2012. Kontrolu Pevných mezer zobrazíme v textovém editoru pomocí skrytých znaků.

Časté chyby v tvorbě diplomové práce

V první řadě si musíme dát pozor hned ze začátku při psaní cíle naší diplomové práce. Stává se, že cíl bývá často neurčitý, tudíž oponent práce si může jako cíl představit něco jiného a za to už jsou body dolů. Také musíme dávat pozor na celé znění cíle, už jedna chybná formulace mlže změnit význam určeného cíle, poté cíl nemůžeme správně splnit. Nevhodně zvolené metody výzkumu a postupů, mohou taky uškodit hodnocení diplomové práce, proto bychom měli všechny postupy konzultovat s vedoucím práce a pracovat s odbornou literaturou.

Další klasickou a významnou chybou je špatné na časování tvoření diplomové práce. Začít pozdě s diplomovou prací není chyba, ale když začneme pozdě a čím bližší je datum odevzdání, tak pracujeme se spěchem, děláme zbytečné chyby a práce není v takové kvalitě, jako by bylo při lepším načasováním tvorby práce. I když se ve spěchu snažíme dokončit práci na vynikající úrovni vedoucí, nebo oponent práce chyby a nedodělky v práci odhalí.

Při tvorbě diplomové práce se můžeme setkat také s plagiátorstvím, které je trestným činem, ale většinou je z naší strany nechtěné. Stává seto studentům, kteří si nepoznamenají odkaz na každou citaci, nebo použitou literaturu. Citace v textu se uzavřou do uvozovek a napíše se číslo, které náleží použité literatuře. Plagiátorství se trestá vyloučením z univerzity, nebo odebrání diplomu. Nejlepší je psát všechny citace hned a nenechávat je na později, vždy nám můžeme jednu vynechat, i když jsme si mysleli, že je vše řádně napsáno a označeno.

Další z prohřešků je porušení citační etiky, nemůžeme citovat dílo, které jsme nepoužili a naopak. Nepřesná citace je taky prohřeškem, protože když nepřesně citujeme je těžké, nebo dokonce nemožné uveden ý zdroj najít.

Vynechání, nebo zjednodušení závěru práce, je spíše nedostatkem, ale diplomovou práci chceme mít bez nedostatků, tak si jej uvádíme. Závěrečná kapitola je sice formalita, kterou jen zhodnotíme svou práci a všechny podstatné závěry jsme už uvedli. Už dopředu bychom měli vědět, že každý kdo bude mít naší práci v ruce, jí nebude číst celou. Tak jako my si chceme zjednodušovat práci, tak i dalším lidem stačí jen různé části práce, a právě závěr je to co každý požaduje a z čeho se dozví nejvíce. Komise u obhajoby diplomové práce bude věnovat pozornost také hlavně závěru, protože v krátkém časovém úseku nestihnou celou diplomovou práci přečíst. Ze závěru také budou vyplývat dotazy u obhajoby, takže závěr práce je nejdůležitější částí a když si na něm dáme záležet, budeme moct odvodit, jaké otázky nám komise položí, a my si můžeme přichystat různé odpovědi.

V poslední řadě může být chybou krátký rozsah diplomové práce. Když se počet stran blíží minimální délce diplomové práce, může se naskytnout podezření, že délka práce není rozsahově v pořádku z hlediska dodržení normostran. Při podezření vedoucího práce, či oponenta, student musí doložit diplomovou práci v elektronické podobě na kontrolu okrajů a velikosti písma. Můžeme při vypracování práce změnit písmo na menší, tím pádem budeme produkovat více textu, ale je to jen jakoby marketingový tah, protože když nám práce nepůjde, tak si text budeme přepočítávat na počet znaků a vyjde nám to na stejno, ale v opačném případě můžeme být rozsahem práce příjemně překvapeni.

Bibliografie v diplomové práci

Uvědomme si, že vytvořit jedinečnou diplomovou práci je nemožné, každé téma bylo aspoň z části prozkoumáno a není možné vytvořit diplomovou práci bez použití odborné literatury a proto je citace literatury nedílnou součástí každé diplomové práce. Přiznat se k tomu, že jsme čerpali z už napsané diplomové práce, není nedostatkem, ba naopak musíme uvést, kde jsme myšlenky a postupy převzali. V dnešní době počítačových technologií není problém odhalit jakoukoliv neuvedenou citaci, protože před schválení práce, se nechává testovat programem, který je právě pro tyto účely. Jsou taky různé portály, kde si můžeme své texty překontrolovat. Patří k nim www.odevzdej.cz, www.theses.cz, nebo volně dostupný program Viper. Citace se neuvádějí v pracích, jen pro kontrolu plagiátorství, ale také pro zjištění více informací daného tématu.

Umístění citací lze do textu zakomponovat několika způsoby. Můžeme citace uvést na konci textu a za citaci uvést jen číslo v hranatých závorkách [1], které náleží citaci v seznamu použité literatury, který najdeme na konci naší práce. Další možnost je napsat citaci jako horní index, ale uvádí se celý název autora. Jakmile se rozhodneme pro použití jednoho typu citací, tak jí musíme dodržet v celém textu. Pokud v seznamu citací chceme podrobněji zaznamenat místo v dokumentu, kde citaci hledat, zaznamenáme také strany, kde se citace nachází např.: Novák (str. 1, 8, 5). Při výběru druhé možnosti citování se může celý název díla psát dole pod dělicí čárou, nebo klasicky v seznamu použité literatury. Když se stále nemůžeme rozhodnout, který druh citací si vybrat, můžeme nahlédnout do jiných diplomových prací. Při viditelné představě se nám bude lépe typ citací vybírat. V tomto ohledu záleží na autorovi práce, který typ si vybere. Oba typy mají své výhody a nevýhody. Výhodou u prvního typu zápisu citací je, že si vytiskneme seznam již sepsaných citací a zapisujeme pouze čísla. U indexového typu citací zase hned víme od koho je daná fráze požita a víme kde hledat. Výběr citací by nám opět mohla ulehčit univerzita tím, že jednu s typů citací upřednostňuje.

Seznam použité literatury píšeme na samostatnou stránku, záznamy o zdrojích řadíme, aby i poslední část naší práce měla nějakou formu. Tyto data řadíme podle abecedy, dle příjmení autora. Je-li více autorů, zkusíme zjistit, který má na publikaci největší podíl a uvádíme ho jako prvního, nebo jména autorů taky seřadíme dle abecedy.

Bibliografické údaje se řídí normou, která určuje povinné údaje, které musíme zveřejnit. Povinně se uvádí jméno a příjmení autora, název dokumentu, rok a místo vydání. Nejlehčím způsobem jak jistě napsat seznam literatury správně, je použití webových stránek, které se vytvářením citací zabývají. Můžete použít web www.citace.com, nebo www.boldis.cz.

V závěru tohoto dokumentu přeji hodně štěstí jak u tvorby diplomové práce, tak u její obhajoby, doufám, že vám tento dokument byl přínosem.

24/7 Jsme Vám nablízku.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
FAQ Jak to funguje?
Zkušenosti našich klientů.
V textu jsem našel dva překlepy. Ale to je ok.
Díky hlavně za trpělivost
Úprava textu byla rychlá a s autorkou bylo potěšení chatovat. Honza
Více komentářů >
BLOG Ze zákulisí naší sítě.
Tým nepisto.cz je na blogu
Potřebujete rychle provést jazykovou korekturu Vašeho textu?
Píšete bakalářskou či seminární práci, referát, esej, firemní projekt nebo webový článek? Potřebujete rychle zkontrolovat gramatickou správnost Vašeho textu? AAAKorektury.cz jsou tu přesně pro Vás.
Překlady do slovenštiny
Je reálnou skutečností, že stále řada vysokých firemních či vládních představitelů na Slovensku neovládá dostatečně dobře (pokud vůbec) řadu světových jazyků, které jsou pro výkon jejich funkce nutné.