Obchodní podmínky

Podmínky užívání internetových stránek www.nepisto.cz

(dále jen „Podmínky užívání“)

 

 1. Všeobecná ustanovení
 1. Provozovatelem internetových stránek www.nepisto.cz (dále jen „Stránky“) je Mgr. Martin Reinisch, sídlem: Dobrušská 880/6, 147 00, Praha - Braník, Česká republika, IČ: 88087221 (dále jen „Provozovatel“).
 2. Stránky slouží jako obchodní místo, kde je zprostředkovávána nabídka a poptávka konzultačních služeb. Nabídka i poptávka konzultačních služeb jsou uveřejňovány zcela zdarma. Provozovatel Stránek konzultační služby na Stránkách nenabízí, ani nepoptává.
 1. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem

Obsahem vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem je závazek Provozovatele zprostředkovávat Zákazníkovi příležitosti k uzavření smlouvy s uživateli Stránek registrovanými jako „autor“ (dále jen „Autor“), jejímž obsahem bude poskytnutí konzultačních služeb Autorem Zákazníkovi (dále jen „Smlouva“).

 1. Registrace Zákazníka
 1. K užívání Stránek a zadání poptávky na poskytnutí konzultačních služeb je nutná registrace.
 2. Registrací dává uživatel Stránek registrovaný jako „zákazník“ (dále jen „Zákazník“) souhlas s Podmínkami užívání.
 3. Registrace na Stránkách, užívání Stránek, jakož i zadávání poptávek na Stránkách je pro Zákazníka zdarma.
 4. Registrací Zákazník vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro obchodní účely Provozovatele. Souhlas je možné kdykoliv odvolat.
 5. Registrací Zákazník vyjadřuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004., o některých službách informační společnosti. Souhlas je možné kdykoliv odvolat.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv okamžitě zrušit registraci Zákazníka, a to i bez uvedení důvodu.
 1. Zadávání poptávek
 1. Poptávka Zákazníka musí obsahovat konkrétní, úplné a pravdivé údaje o tom, jaké služby poptává.
 2. Součástí poptávky Zákazníka musí vždy být přesné zadání.
 3. Poptávka nesmí obsahovat žádné kontaktní údaje na Zákazníka jako je telefonní číslo, e-mail, odkaz na internetové stránky, blog, apod.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit poptávku Zákazníka tak, aby vyhovovala Podmínkám užívání a dále kdykoliv odmítnout a/nebo odstranit jakoukoliv poptávku Zákazníka umístěnou na Stránkách.
 5. Po odeslání poptávky Provozovatel zašle prostřednictvím automatického e-mailu Zákazníkovi potvrzení o přijetí poptávky, které bude obsahovat předpokládanou cenu za konzultační služby a termín dodání poptávaných služeb.
 1. Poskytnutí konzultačních služeb
 1. Konzultační služby poskytují výhradně Autoři, nikoliv Provozovatel.
 2. Pokud Zákazník bude akceptovat podmínky poskytnutí konzultačních služeb, zejména pak cenu za konzultační služby a termín dodání poptávaných konzultačních služeb, dojde mezi Zákazníkem a Autorem k uzavření smlouvy o dílo.
 3. Obsahem konzultačních služeb poskytovaných Autorem Zákazníkovi je korektura, redakce či jiné formální, jazykové či významové úpravy zákazníkova textu či vytvoření modelového textu podle zadání zákazníka.
 4. Autorem dodaná díla, především pak modelové texty, jsou určena pouze k informování zákazníka o dané problematice. Zákazník potvrzuje, že není dodavatelem naváděn k odevzdání děl k prohlašování děl za své. Autor  pouze  vyhledává  a  zpracovává  podklady  pro  zákazníka.  Autorská  práva
  dle zákonů ČR zůstávají Autorovi. Pokud Autor v komunikaci se zákazníkem
  zmiňuje názvy kategorií školních prací, vždy se jedná jen o modelové texty pro danou
  kategorii práce.
 5. Autor zašle Zákazníkovi požadovaný text, jež je předmětem konzultačních služeb, nejpozději v den, na němž se Zákazník a Autor dohodli.
 6. Čtrnáct dní od doručení služby Zákazníkovi má Zákazník možnost prostřednictvím Stránek komunikovat s Autorem ohledně dodané služby.
 1. Platba za konzultační služby
 1. Zákazník je povinen uhradit cenu za  konzultační služby.
 2. Cenu za konzultační služby nižší než 1.000 Kč hradí Zákazník v plné výši po obdržení potvrzujícího e-mailu ze strany Provozovatele dle čl. IV. odst. 5 Podmínek užívání, a to na základě výzvy k úhradě zaslané Zákazníkovi spolu s potvrzujícím e-mailem.
 3. Cenu za konzultační služby vyšší než 1.000 Kč hradí Zákazník ve dvou splátkách, a to tím způsobem, že

- ½ z celkové ceny za konzultační služby Zákazník uhradí po obdržení potvrzujícího e-mailu ze strany Provozovatele dle čl. IV. odst. 5 Podmínek užívání, a to na základě a to na základě výzvy k úhradě zaslané Zákazníkovi spolu s potvrzujícím e-mailem;

- zbývající část ceny za konzultační služby Zákazník uhradí po dokončení služby ze strany Autora, a to na základě výzvy k úhradě zaslané Zákazníkovi spolu s e-mailem informujícím Zákazníka o dokončení konzultační služby.

 1. Reklamace
 1. Veškeré vady Zákazník uplatňuje písemně prostřednictvím Stránek.
 2. Služba má vady v případě, že nebyl vyhotoven v souladu s poptávkou nebo nebyl-li vyhotoven v odpovídající kvalitě (gramatické, stylistické nebo významové). V ostatních případech se má za to, že je konzultační služba dodána řádně.
 3. Zákazník je povinen uvést důvod reklamace, popsat v čem spatřuje vady  a navrhnout způsob jejich odstranění.
 4. Vady u oprávněných reklamací odstraní Autor na vlastní náklad a v přiměřené době.
 1. Další ujednání
 1. Veškerá komunikace mezi Zákazníkem a Provozovatelem bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty nebo Stránek.
 2. Zákazník nesmí s  Autorem jakkoliv komunikovat o možnosti poskytnutí konzultačních služeb mimo Stránky.
 3. Zákazník na základě ustanovení § 53 odst. 8 písm. a) zákona č. 40/1964 Sb.,  občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“), nemá právo na odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 53 odst. 7 ObčZ.
 4. Od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se veškeré právní vztahy vzniklé na základě těchto podmínek užívání internetových stránek www.nepisto.cz řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 5. Tyto Podmínky užívání vydané Mgr. Martin Reinischem, sídlem: Dobrušská 880/6, 147 00, Praha - Braník, Česká republika, IČ: 88087221 nabývají platnosti a účinnosti dnem 5. 8. 2013.
24/7 Jsme Vám nablízku.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
FAQ Jak to funguje?
Zkušenosti našich klientů.
V textu jsem našel dva překlepy. Ale to je ok.
Překlad byl v pořádku. Kvituji možnost se zeptat přímo překladatele na jednotlivá slova. To se opravdu hodilo.
Jsem spokojený. Nic co bych vytkl. Snad jen, možnost chatovat je dobrá, osobně by se mi líbila třeba i možnost skypovat s odborníkem.
Více komentářů >
BLOG Ze zákulisí naší sítě.
Tým nepisto.cz je na blogu
Potřebujete rychle provést jazykovou korekturu Vašeho textu?
Píšete bakalářskou či seminární práci, referát, esej, firemní projekt nebo webový článek? Potřebujete rychle zkontrolovat gramatickou správnost Vašeho textu? AAAKorektury.cz jsou tu přesně pro Vás.
Překlady do slovenštiny
Je reálnou skutečností, že stále řada vysokých firemních či vládních představitelů na Slovensku neovládá dostatečně dobře (pokud vůbec) řadu světových jazyků, které jsou pro výkon jejich funkce nutné.