Zprostředkovatelská smlouva

 

Podmínky užívání internetových stránek www.nepisto.cz

Smlouva o zprostředkování

 

  1. Všeobecná ustanovení

1. Provozovatelem internetových stránek www.nepisto.cz (dále jen „Stránky“) je Mgr. Martin Reinisch, sídlem: Dobrušská 880/6, 147 00, Praha - Braník, Česká republika, IČ: 88087221 (dále jen „Provozovatel“).

2. Stránky slouží jako obchodní místo, kde je zprostředkovávána nabídka a poptávka konzultačních služeb. Nabídka i poptávka konzultačních služeb jsou uveřejňovány zcela zdarma. Provozovatel Stránek konzultační služby na Stránkách nenabízí, ani nepoptává.

3. Registrací a využíváním Stránek dává uživatel Stránek registrovaný jako „Autor“ (dále jen „Autor“) souhlas s těmito Podmínkami užívání Stránek a uzavírá s Provozovatelem smlouvu o zprostředkování.

4. Registrace na Stránkách a užívání Stránek je zdarma.

 

  1. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a Autorem

1. Obsahem vztahu mezi Provozovatelem a Autorem je závazek Provozovatele zprostředkovávat Autorovi příležitosti k uzavření smluv s uživateli Stránek registrovanými jako „zákazník“ (dále jen „Zákazník“), jejichž obsahem bude poskytnutí konzultačních služeb (dále jen „Smlouva“).

2. Provozovatel bude na Stránkách zveřejňovat poptávky Zákazníků na konzultační služby. O zveřejnění nové poptávky bude Provozovatel Autora informovat prostřednictvím e-mailu. Autor poté bude mít možnost na poptávku Zákazníka reagovat, a pokud tak již neučinil jiný Autor, uzavřít se Zákazníkem Smlouvu.

 

  1. Odměna náležící Provozovateli za zprostředkování

1. Provozovateli náleží odměna za zprostředkování Smlouvy ve výši 40 % z ceny konzultačních služeb poskytnutých na základě Smlouvy.

2. Nárok na odměnu vzniká Provozovateli uhrazením ceny za Autorské služby Zákazníkem na bankovní účet Provozovatele.

3. Odměna Provozovatele zahrnuje veškeré náklady vzniklé v souvislosti se zprostředkováním Smlouvy.

4. Provozovatel a Autor se dohodli, že veškeré platby v souvislosti se Smlouvou budou Zákazníkem hrazeny ve prospěch bankovního účtu Provozovatele.

5. Provozovatel bude Autorovi zasílat odměnu za konzultační služby (po odečtení odměny Provozovatele) nejpozději k 15. kalendářnímu dni měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž byla platba Zákazníka v souvislosti se Smlouvou připsána na bankovní účet Provozovatele.

6. Provozovatel vystaví Autorovi za každý měsíc, kdy má nárok na výplatu odměny, daňový doklad v elektronické podobě.

 

  1. Práva a povinnosti Provozovatele a Autora

1. Provozovatel je povinen sdělovat zájemci všechny důležité okolnosti související se zprostředkováním, zejména pak takové okolnosti, které mohou mít pro Autora rozhodný význam pro uzavření Smlouvy.

2. Provozovatel neručí za splnění závazků třetích osob, s kterými zprostředkoval uzavření Smlouvy. Provozovatel nenavrhne Autorovi uzavření Smlouvy s osobou, ohledně které Provozovatel ví, že je zde důvodná pochybnost, že splní řádně a včas své závazky ze Smlouvy.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv okamžitě zrušit registraci Autora na Stránkách a odstoupit od smlouvy o zprostředkování uzavřené s Autorem, a to i bez uvedení důvodu.

4. Autor je povinen poskytovat Zákazníkovi konzultační služby řádně, dle jeho pokynů a v dohodnutých termínech.

5. Autor nesmí komunikovat se Zákazníkem jiným způsobem než přes Stránky a nesmí nabízet Zákazníkovi jakékoliv konzultační služby poskytované jinak než prostřednictvím Stránek.

 

  1. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

2. Provozovatel a Autor se dohodli, že k řešení veškerých případných sporů bude místně příslušné soudy v Praze.

3. Tyto Podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dnem 5.8. 2013.

4. Od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se veškeré právní vztahy vzniklé na základě těchto podmínek užívání internetových stránek www.nepisto.cz nebo na základě smlouvy o zprostředkování řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

24/7 Jsme Vám nablízku.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
FAQ Jak to funguje?
Zkušenosti našich klientů.
Já jsem spokojen, jen bych uvítal i možnost platit kartou.
V textu jsem našel dva překlepy. Ale to je ok.
Překlad byl v pořádku. Kvituji možnost se zeptat přímo překladatele na jednotlivá slova. To se opravdu hodilo.
Více komentářů >
BLOG Ze zákulisí naší sítě.
Tým nepisto.cz je na blogu
Potřebujete rychle provést jazykovou korekturu Vašeho textu?
Píšete bakalářskou či seminární práci, referát, esej, firemní projekt nebo webový článek? Potřebujete rychle zkontrolovat gramatickou správnost Vašeho textu? AAAKorektury.cz jsou tu přesně pro Vás.
Překlady do slovenštiny
Je reálnou skutečností, že stále řada vysokých firemních či vládních představitelů na Slovensku neovládá dostatečně dobře (pokud vůbec) řadu světových jazyků, které jsou pro výkon jejich funkce nutné.